Lars Mårtensson ättlingar

Lars Mårtenssons ättlingar

Familj 1

Lars Mårtensson var förmögen och välbärgad Bonde, ägde gården Gästa no. 3, i Njurunda socken. Omnämnd i jordeböckerna 1535, 1543 och 1580 var nämndeman år 1560 – 1570.Lars var född omkr. år 1505 i Gästa, Njurunda, död omkr. år 1580 i Njurunda. Han vigdes omkr. år 1530 med N.N. Källa:A)Härnösand Stift Herdaminne del. IV sidan. 119 av Leronad Bygdén. B) Jordeböcker åren 1535,1543,1560

Lars Mårtensson och N.N. hade barnen:
1.Jöns Larsson, född ca. 1530 i Gästa, Njurunda, död omkring 1600.Jöns var Landbonde i Gästa no. 3, Njurunda, sist nämnd  år 1600.
2. Karin Larsdotter, född ca. 1535 i Gästa, Njurunda.
3.Mårten Larsson (Martinus Laurentii) född omkring 1540 i Gästa, Njurunda,han var Kyrkoherde no.6 i Torp, under åren 1563-1610. Död 1610 i Viken, Torp.

Familj 2

Mårten Larsson (Martinus Laurentii) var Kyrkoherde no.6 i Torp Under åren 1563-1610, sannolikt från Hälsingland, var 1563 kyrkoherde i Torp. I anledning av det s. å. utbrutna kriget mot Danmark-Norge rapporterar Hälsinglandsfogden Mats Michelsson i brev 28 aug. 1563 till kon. Eriks beryktade prokurator, Göran Persson, att han tagit del av den skrivelse, som kyrkoprästen i Torp Mårten Larsson utfärdat till sina grannar, innehållande de underrättelser denne erhållit av prästerna i Jämtland om, att ”2000 jutar och ändå flere nalkades i avsikt att bränna och härja”. Själv blev kyrkoherden så svårt betungad med inkvarteringar, då de svenska trupperna drog upp till Jämtland, att den kunglige krigsöversten Claudius (Collart) Gallus fann sig föranlåten att befria honom från den gärd till krigsfolkets behov, han liksom andra präster bort utgöra, belöpande sig i fetalier till 10 pund 1 fjerd. (brev dat. Torp 5 febr. 1564). Jämte övriga Medelpads pastorer avgav herr Martinus i Torp trohetsförsäkran åt konung. Johan III på Landstinget i Njurunda 3 nov. 1568. Genom kungligt brev 6 apr. 1569 erhöll herr Mårten ½ pundläst spannmål (6 pd) i vederlag för en socken, som han mist (Haverö) och är lagd under Hoodall prästegäll i Hälsingland. Till Älvsborgs lösen 1571 utgav han 40 mk 6 öre, utgörande 1/10 af värdet på hans lösegendom, som angavs vara: silver 60 lod, koppar 2 pund, kor 10, får 9, svin 5, ungnöt 4, getter 3, bock 1, 1 häst för 10 mark, 1 sto för 4 mark. I brev 17 febr. 1572 till kungliga kamreraren Peder Håkansson, vilken kyrkoherden kallar sin scholebroder”, omtalar han, att under hans antecessors tid avgick Havre från Torps pastorat. Själv hade han beflitat sig att få det under Torp igen, men som kon. Erik ej ville rygga sin salige faders brev, förunna han honom en halfpundläst. Ej längesedan hade detta vederlag blivit återkallat, och nu beder han, att Peder Håkansson må för fordra hans ärende att återfå detta vederlag, eftersom han under krigsoroligheterna haft stor gästning av konungens krigsfolk, såsom herr Hans Kyle, Jesper Larsson, Johan Siggesson, herr Knut Soop och Mats Törne, Claudius Gallus m. fl. För besväret ville han skänka brevmottagaren ett gott björnskinn. (Orig. i Medelpads handlingar år 1585 KA.) Genom kon. Johans brev 4 mars 1585 återfick kyrkoherden vederlags spannmålen, vilken då liksom förut skulle utgå med 6 pd. Han underskrev 16 febr. 1577 liturgiens antagande, 1593 Uppsala mötes beslut, prästerskapets försäkran 19 febr. 1594 och riksdagsbeslutet i Uppsala 23 febr. s. å. samt Söderköpings riksdagsbeslut 22 okt. 1595. Torde ha dött 1610, ty följande års tiondelängd är bevittnad av efterträdaren. Kyrkoherden var ägare till flera hemman och Medelpads dombok för år 1618 meddelar åtskilligt om arvskiftet mellan barnen.¹Gift med Elisabeth Carlsdotter, hon var dotter till kyrkoherden Carolus Henrici i Tuna, Medelpad. Barn: Abraham, faderns efterträdare som kyrkoherde,Michael hemmansägare i Borgsjö s:n; Brita, gift med Peder Jönsson i Hov, Hackås s:n, Jämtland. Catharina, gift med kyrkoherden Petrus Joannis i Njurunda; Elisabeth, gift med. kyrkoherden Matthias Helgonis i Njurunda; Barbro; Isak Clarman, kyrkoherden i Tuna, Hälsingland. 1653;Lars, yngste son, hemmansägare i Viken; dessutom 2 döttrar.
____________________

¹ Originalet till detta brev fanns fordom hos en Peter Karlsson i Borgsjö. Fråga är huruvida icke kyrkoherdens namn i Nils Brocmans avskrift kan vara felaktigt återgivet och det i st.f. Holms Stensson stått Hans Enarsson, namnet på den följande kyrkoherden .² Tunæus uppför bland kyrkoherdar i Torp en Martinus Johannis, vilken skulle ha tillträtt tjänsten 1513 och verkat här till mitten av 1500-talet samt kallats gamle herr Mårten. Handlingar som bestyrka dessa uppgifter saknas, och det finns möjligen skäl för misstanken, att här avses samma person som kyrkoherden Martinus Laurentii. Folktraditionen har emellertid bevarat en del sägner om Martinus Johannis, vilken skall ha varit en ”artis magicæ professor excellens”, en stor trollkarl, och ägt svartkonstboken samt bott på eget hemman i Skärve norr om Gissjön. ¹ Salige herr Mårten hade i sin livstid med sin hustrus samtycke tillägnat sin yngste son Lars Vikegården efter sin död, den andre sonen Michael försörjde han med giftermål och ett gillt hemman i Ö i Borgsjö socken, de övriga två sönerna, som till prästämbete var kommen. Källa: Härnösand Stift Herdaminne del. IV sidan.119 av Leronad Bygdén.

Kyrkoherden i Torp Martinus Laurentii och Elisabeth Carlsdotter (Bröms) barn var :Abrahamus Martini faders efterträdare , Mickael Mårtensson hemmansägare i Borgsjö, Brita Mårtensdotter gift med Peder Jensson i Hov, Hackås; Catharina Mårtensdotter gift med Kyrkoherden Petrus Joannis i Njurunda, Elisabeth Mårtensdotter gift med Kyrkoherden Matthias Helgonis i Njurunda ; Barbro Mårtensdotter; Isaac Martini Clarman kyrkoherde i Tuna, Hälsingland död 1653.Lars Mårtensson var yngste son Hemmans ägare i Viken. HSH av Leornad Bygdén del IV sid.12

Hypotesen om Elisabeth Carlsdotter (Bröms)

Den bygger på de uppgifter som står att läsa om på tre olika ställen i Herdaminnena, dessutom uppgifterna i Roger de Robelins bok om Skankeätten. Den här hypotesen är redan tidigare framlagd av släktforskaren Urban Sikeborg , länsagronomen C. W. Hjort och Thomas Sverker  i deras forskning kring släkten Bröms.

Carolus Henrici ( Bröms ) var född omkring år 1520 i Fiskvik, Bergsjö socken i Gävleborgs län. han studera till präst och blev  kyrkoherde i Tuna i Hälsingland (Hälsing Tuna) för 1550 var ”Carolus Henrici var Kyrkoherde nr. 5 i Tuna (Hälsing Tuna) Hälsingland, som hade en dotter Elisabeth Carlsdotter som skall ha varit Gift med kung Johan III s hovpredikant och kyrkoherden i Torp Martinus Laurentii.” källa Uppsala Ärkesstift Herdaminne av Låsbom och Fant sid,210

29313620_10209421566775903_4673192372467662848_n

Herdaminnet här tar upp en dotter, Elisabeth, den äldsta dottern  Elisabeth är född omkring år 1550 i Tuna i Hälsingland.  För året efter 1551, flyttar Carolus Henrici med sin familj till Tuna församling i Medelpad. Där tillträder han tjänsten som ny kyrkoherde år 1561 Medföljande i flytten är Carolus Henrici och hustrun Helga och samt äldsta  dottern Elisabet Carlsdotter född ca.1550 i Tuna, Hälsingland. Hon var gift med Kyrkoherden i Torp Martinus Laurentii.

Carolus Henrici ( Bröms ) var kyrkoherde under åren 1551-1610 i Tuna, Medelpad blir följande barn ,Bygden nertecknar först näst äldsta dottern ;Margareta född 1553 i Tuna i Medelpad, Johannes född 1554 i Tuna, Henricus född år 1555 i Tuna, Medelpad; Katarina född år 1557 i Tuna  och Elin född år 1558 i Tuna . Hustrun Helga föddomking 1525 i Gävle stad, avlider år 1561 i Tuna i Medelpad. Efter hustruns död gifter Carolus Henrici om sig med Barbro Stigsdotter född omkring 1542 i Gamsäter ,Bergsjö,de gifte sig år 1562 i Runsvik ,Tuna,de hade barnen: Petrus född 1563 i Tuna ;Magdalena född 1564 i Tuna , Elisabeth, född 27 nov 1566 i Tuna, gift 3 feb 1592 med Kyrkoherden Petrus Erici i Segersta, Elias född 1569 i Tuna ,Stig född 1571 i Tuna , Isac född 1573 i Tuna, Pertrus född 1576 i Tuna , Eric Född 1579 i Tuna;Margareta född 1582 i Tuna.

>>Elisabet Carlsdotter [Bröms] född omkring 1550 var gift med omkring 1568 Martnius Laurentii beräknas vara född omkring 1540 son av den förmögna bonden Lars Mårtensson i Gästa, Njurunda (Medelpad)>>>Martinus Laurentii var Kyrkoherde no.6 i Torp åren 1563-1610 och gift med Elisabeth Carlsdotter [Bröms], dotter till kyrkoherden Carolus Henrici [Bröms] i Tuna. Källor:HSH IV sid.172f;119 av Leornad Bygdén;UÄSH Del. II sid.210 av J.E. Fant och Th. Låsbom.

Martinus Laurentii och Elisabeth Carlsdotter har barnen:
1.Mickel Mårtensson, omkring 1568 i Torp , död 1628 var äldst av fader Mårtens barn. Bygdén skriver: Salig herr Mårten hade i sin livstid med sin hustrus samtycke ”ärnat sin yngste son Lars Wikegården efter sin död, den andre sonen Michael försörjde han med giftermål och ett gillt hemman i Öh i Borgsjö socken, de övriga två sönerna, som till prästämbetet komna voro, skulle icke hindra dem, utan taga sina arvsparter i Giästa och Fränsta jämte de sex systrarna. Men sedan herr Mårten död var, gillades icke hans vilja, utan barnen fingo genom lottning sina arvsparter jord i de olika fastigheterna.” Med syskonens samtyckte hade Lars köpt den del i Fränstahemmanet som fallit på systern Britas lott och ville nu ge den åt brodern Michael i utbyte mot hans part i Wiken för att få hela detta hemman i sin hand. Då de icke kunde sämjas, hänsköt Lars saken till rätten, som beslöt, att jordbytet skulle ske (Medelpads dombok 1618).

Mickel Mårtensson bonde i ön ,Borgsjö(vars son Lars Mickelsson (-1675),var bonde i Vassnäs, Haverö, som i sin tur var far till Länsman Mickel Larsson född (1644-1722) i Vassnäs nr.1 ,Haverö Källa: Roger de Robelins bok Skanke ätten sid 39 tab. 31

2.Abrahamus Martini var född omkring 1569 i Torp,han var Kyrkoherde nr.7 i Torp under åren 1611-1646,företrädarens son, inskrevs ss. stud. vid Uppsala univ. 15 febr. 1600. Tillträdde kyrkoherdebefattningen i Torp 1611 och uppbar i mars följ. år 20 t:r förläningspannmål,vilket anslag 1629 ökats till 24 t:r. I Älfsborgs lösen 1613-19 utgav han 24 dlr årligen. På tinget i Torp 1621 blev allmogen på kyrkoherden herr Abrahams begäran allvarligen förmanat att »byggia och förfärdiga sin kyrka, then i mång år haver varit ofärdig och ännu är, och så framt någon däremot treskas,som härtill skett är och skada ske skulle, then svare til, som olydig är;detta samtycke the alle». Angående Borgsjö kyrkobord ransakade herr Abraham och sexmännen år 1631. »Desse förbemälte egor hörer kyrkan till i namnet, men pastor haver av ägorna gagnet». I Njurunda socken innehade han 1632-1634 ett hemman i Gästad, Avled våren 1646 före 25 apr. Gift med Margareta Orre.>>Källa:Härnösads Stift Herdaminne del.IV sid.121

3.Brita Mårtensdotter född omkring 1570, den äldsta dottern till Martinus Laurentii, finns omtalad år 1611 som Hustru Brita på Hov i Hackås. Hennes gifte med Peder Jensson innebar att hon knöts till den ryktbara Skankeättens jämtländska gren. Makarna bosatte sig på mannens gamla fädernegård, som gått i arv från far till son åtminstone sedan 1200-talet. Den äldsta kända handlingen härom är ett kalvskinnsbrev som förvaras hos Jämtlands museum.

4.Catharina Mårtensdotter, född omkr. år 1571 i Torp, död i Prästgården, Njurunda Vigdes med kyrkoherde Petrus Johannis Kerfstadius, född ca. 1550 i Kärvsta, Stöde död år 1626 i Prästgården, Njurunda, Om Katarina Mårtensdotter sägs att den jord hon ärvt där i Fränsta såldes år 1615. I boskapslängden för år 1627 nämnes hon relicta pastoris. Kyrkoherde Petrus Johannis Kerfstadius, Per Jönsson, son till bonden Jöns Mårtensson och Barbro Jonsdotter i Kärvsta by i Stöde socken, uppträder såsom kapellan i Njurunda 1580, då kyrkoherden Måns Erici för sista gången undertecknar sockenlängden och lånar hans sigill, enär han ej hade sitt eget till hands. Underskrev Söderköpings riksdags beslut 22 oktober 1595. Den 1 september 1607 begärde han av sockenborna Ännesvikslandet till fäboställe under prästbordet. Under åren 1613 – 1618 måste han utgöra de dryga bidragen till Älvsborgs lösen, som övergick landet för andra gången. Död omkr. år 1626. Vigdes med Catharina Mårtensdotter, dotter till kyrkoherden Mårten Larsson i Torp. Barn: Jöns Petri Niurenius, här efterträdare; Brita Persdotter Niurenia, gift med kyrkoherden i Harmånger, Hälsingland, Olaus Brunnius.Källa: Härnösands Stift Herdaminne del. II sid.2705.

5.Elisabet Mårtensdotter född omkring 1575 i Torp ,hon var gift med Matthias Helgonis i hans andra gifte, Matthias Helgonis Kyrkoherde nr.7. i Ljustorp under åren 1611-1640 och satt vid kyrkobolet, född på 1560-talet och synes varit son till en förmögen bonde Herse Larsson i Mulgerd i Häggdånger. Prästvigd 1587; kapellan i Stigsjö 1590; underteckna. Uppsala mötes beslut 1593. I Stigsjö ägde han ett hemman i Hjelta, vilket han behöll även efter flyttningen till Ljustorp, där han tillträdde Kyrkoherde fattningen 1611. Uppbjöd på Ljustorps ting 1634 17 mål jord, som han köpt av Olof Christofferson i Ås (Mdb. i RA). Han var en mycket aktad och berömlig man, även i besittning af boklig lärdom och undervisade själv sin son, den blivande Uppsala ärkebiskopen, i latinsk grammatik, retorik och aritmetik,till dess denne 15 år gammal i aug. 1613 sändes till Gefle skola.¹ Tunæusangiver hans dödsår till 1640. I så fall har sonen efterträdaren skött pastoralvården de tvenne sista åren av faderns livstid. Gift med Catharina Ericsdotter, som avled 1610. (enligt ärkebiskop Stigzelius stambok) omgift 1611 med Elisabeth Mårtensdotter, dotter till Kyrkoherde i Torp Mårten Laurentii. Barnen, som antog namnet Stigzelius efter födelseorten Stigsjö:Laurentius, född i Stigsjö 27/10 1598, ärkebiskop i Uppsala, d. 31/8 1676; Nicolaus, efterträdande kyrkoherde i Ljustorp; Mårten, klockare i församlingen, bodde i Edsåker; en dotter gift med kyrkoherdarna Isbrand Falck i Giresta och Jöns Boderus i Vallentuna.(Uppsala Ärkestift Herdaminne Del.1,sid.468,469); Märtha, gift med kyrkoherden Erik Huss i Torp. Källa:Härnösand Stift Herdaminne del.II sid.100 av Leornad Bygdén Källa:Härnösand Stift Herdaminne del.II sid.100 av Leornad Bygdén.

6.Barbro Mårtensdotter var född omkring 1578 i Torp. Källa:Härnösand Stift Herdaminne del.II sid.100 av Leornad Bygdén.

7. Isaacus Martini Clarman var född omkring 1582 i Torp, han var kyrkoherde i Tuna ,Hälsingland år 1620,död 1653 i Tuna ,Hälsingland.  Källa Uppsala Ärkesstift Herdaminne av Låsbom och Fant sid,210

29243895_10209418749905483_472394978916564992_n

8.Lars Mårtensson var yngste sonen och var nämndeman i Viken,Torps sn. Död 1642 i Viken,Torps sn.Lars var hemmansägare i Viken,Torps sn.Yngsta sonen var hemmansägare i Viken, .Källa:(Mdb 1618 vt 30/3 f.10v)

Min tanke Elisabeth Carlsdotter gift omkring 1568 med Kyrkoherden Martinus Laurentii, hon är då 18 år , och då går det också ihop med deras dotter Brita Mårtensdotter var född omkring 1570 för att Peder Jensson och Britas Mårtensdotter äldsta dotter Märta Pedersdotter var född omkring 1590, och min ana Lars Pedersson var född 1595.  som sen visar sig ha stöd i jordaböckerna och bouppteckningarna.(Martinus Laurentii ättlingar HLA Enskilda arkiv D:21 )

Carolus Henrici (Bröms) Kyrkoherde no.8 i Tuna under åren 1551-1600,sannolikt från Hälsingland, erhöll av konung Gustaf I kollationsbrev såsom Kyrkoherde i Tuna 25 sept. 1551. Med ett par bönder i Edsta by ingick han 25 sept. 1555 ett avtal, varigenom några där belägna jordlotter, tillhöriga Stöde kyrka, utbyttes mot den jord, de innehade invid prästbordsåkern (Eckl. bost. 2, s. 83, not. 4). Gemensamt med underlagman Michel i Karlenge avgav han 27 aug. 1557 ett intyg, att 6 t:r spannmål ur Tuna kyrkhärbärge uttagits till Kungliga Majestäts laxbyggning. Även herr Carl fick vidkännas de rätt betungande gärder till Kungliga Majestät och kronan, som pålades prästerskapet, och undslapp ej heller den gästning, som åtföljde krigsföretagen under konung Erik XIV:s tid. Då krigsöversten Claudius Gallus på väg till Jämtland med sina trupper gästade Tuna prästgård, frikallade han 1 febr. 1564 Kyrkoherde i anledning härav från utgörandet av en gärd uppgående till 8 t:r fetalier och 1 fjärding ärter. På allmänna landstinget i Njurunda 3 nov. 1568 beseglar herr Carolus i Tuna prästerskapets trohetsförsäkran åt konung Johan III. Till Älvsborgs lösen år 1571 utgav han 66 mk 2 öre, utgörande tiondedelen av värdet på hans lösegendom, som då utgjorde: silver 10 lod 1 quintin, koppar 7 pund, tenn 2 pund, mässing 1 pund, kor 9 , får 8, getter 8, svin 6 samt 1 ung och 1 gammalhäst jämte 1 sto. Ett jordbyte mellan herr Carl och Tord Roaldson i Boda, Torps s:n, bekräftades 15 febr. 1576, därvid den senare fick 7 mål i Nordaned i Torp samt 6 lod silver och 30 mk penningar i mellangift av herr Carl, som erhöll 6 mål i Runsvik i Tuna. Sedan fogden i Medelpad omkring 1580 förordnats att redovisa för kyrktionden och uppbära prosttunnorna, men detta lett till oordningar, utnämnde kon. Johan. herr Carl, som tidigare synes varit landsprost, ånyo år 1582 till innehavare av denna befattning, varigenom han erhöll en tillökning i lönen med 4 pund 2 spann, motsvarande 1 t:a spannmål från var kyrka. I behåll finnes ett brev från ärkebiskop Andreas Laurentii (Björnram), dat. 8 febr. 1589 till d:no Carolus i Tuna med underrättelse, att bönderna i Stöde låtit förstå, att de ej fått någon gudstjänst om påsk och pingst, men väl på Palmsöndagen,i anledning varav ärkebiskopen vänligt ber kyrkoherden se till, att de ej framdeles behöva klaga över något sådant och besvära Kung Maj:t i onödan. Herr Carl underskriver Uppsala mötes beslut 1593 och riksdagsbeslutet i Söderköping 22 okt. 1595. Avled 2 apr. 1600.
Gift. första gången med Helga, död i Gävle 22 mar 1561;Gift andra gången 22 jun1562 med Barbro Stigsdotter, kyrkoherdedottern från Bergsjö, Hälsingland; död. i Runsvik i Tuna 1600, s. å. som prosten. Barn i förra giftet: Margareta, f. 12/2 1553, gift 27jan 1574, död 10 mar 1575; Johannes (Hans), född 12 mar 1554, faderns efterträdare; Henricus, född 25 jul 1555; Catharina, född. 16 feb 1557; Elin, född. 11 jun 1558. – i senare giftet: Petrus, född 27 maj 1563, död samma år.; Magdalena, f. 12 dec 1564, död. i dec. 1597 i Gävle; Elisabeth, född 27 nov 1566, gift 3 feb 1592 med Kyrkoherden Petrus Erici i Segersta, ärkestiftet, deras son Erik, assessor i Svea hovrätt, adlades Rosenhjelm; Elias, född. 11/2 1569, baccalaureus vid första magisterpromotionen i Uppsala 1600, slutligen Kyrkoherde i Täby, Uppland; Stig, född. 17 apr 1571; Isac, f. 20 jun 1573; Petrus, född. 5/10 1576; Ericus, född. 4 apr 1579; Margareta, född. 8/1 1582. Källa: Härnösand Stift Herdaminne Del VI sidan 172 av Leronad Bygdén.
____________________________________________________

”Jag anser att man med all säkerhet här har en dotter till Kyrkoherden
Carolus Henrici. Möjligheten finns att Carolus Henrici hade två döttrar med namnet Elisabeth, en i varje gifte är väl troligast.” Källa: Thomas Sverker. 1994-04-22.

Citat av Urban Sikesborg ”Jag anser att man med all säkerhet här har en dotter till Kyrkoherden Carolus Henrici. Möjligheten finns att Carolus Henrici hade två döttrar med namnet Elisabeth, en i varje gifte är väl troligast”, han har stöd av Länsagronomen C:W Hjort.

Litteratur & övriga källor.
Broman Glysisvallur, släkten Bröms och präster i Hälsingtuna sn.
Bygdén Härnösands stifts herdaminne
Fant & Låstbom Uppsala Ärkestifts herdaminne, Hälsingtuna socken
Gothe Richard Series Pastorum för Bergsjö sn. .
Sikeborg Urban SoH 1990 nr 3-4, not 40 och not 76, 218.
Sikeborg Urban SoH 1991 nr 3-4
Sverker Thomas SoH 1993 nr 3-4
Sverker Thomas, Register över 1500-talets Hälsingtunabor. Uppgifter
främst ur Hälsingland handlingar.

Familj 3

Brita Mårtensdotters född 1584 i Viken, Torp;  Britas syskon var Abraham Mårtensson Kyrkoherde i Torp under åren 1611-1646, vars barn kalla sig Bröms.(HSH IV sid.121) Mickel Mårtensson, bonde i ön ,Borgsjö(vars son Lars Mickelsson (-1675),var bonde i Vassnäs, Haverö, som i sin tur var far till Länsman Mickel Larsson född(1644-1722) i Vassnäs nr.1 ,Haverö,Catharina Mårtensdotter gift med Petrus Johannis Kerfstadius Kyrkoherde i Njurunda (HSH II sid.270)Elisabeth Mårtensdotter gift med Mattias Helgonis i hans andra gifte Kyrkoherde i Ljustorp vars son i första äktenskapet var ärkebiskopen Lars Stigzelius(HSH II sid.100)  Barbro Mårtensdotter död 1653 gift med Isak Martini Klarman Kyrkoherde i Tuna (UÄSH III sid.210) Nämndeman Lars Mårtensson bonde i Viken (Mdb 1618 vt 30/3, f 10v).

Brita Mårtensdotters född omkring 1570 i Viken, Torp; Brita var nämnd som hustru till Peder Jensson i Hov 1611 (RA Ka Jämtlands handlingar volym 1:7,register och räkenskap)

Brita Mårtensdotter, dotter till Martinus Laurentii, finns omtalad år 1611 som Hustru Brita på Hov i Hackås. Hennes gifte med Peder Jensson innebar att hon knöts till den ryktbara Skankeättens jämtländska gren. Makarna bosatte sig på mannens gamla fädernegård, som gått i arv från far till son åtminstone sedan 1200-talet. Den äldsta kända handlingen härom är ett kalvskinnsbrev som förvaras hos Jämtlands museum.

Britas make synes ha varit en man med hårda nypor. Enligt min källa hade en Jon Einersson pantsatt sin gård i Östnår till Peder Jensen för 36 dlr. Peder nekade senare att låta Jon inlösa gården och drev honom ifrån sig med skällsord så att Jon gick därifrån gråtande, varefter Peder sålde hans gård till andra. Jon hade tjänat under norske kaptenen Anders Örum som fältpipare under Baltzarfejden, något som möjligen kan förklara Peders hållning.

Brita Mårtensdotter var född 1584 i viken, Torp och Peder Jensson(Skanke) född ca.1570 gifte sig 1605 med Brita Mårtensdotter. De fick barnen:

1,Jens Pedersson född ca.1605 i Hov Hackås R-S6989

2,Mårten Pedersson född ca.1607 i Hov Hackås R-S6989

3.Elisabet Pedersson född.ca.1609 i Hov Hackås

4.Brita Pedersdotter född.ca.1610 i hov ,Hackås

5.Olof Pedersson född.1613 i Hov ,Hackås (Olikt DNA ?)

6.Göran Pedersson född.1615 i Hov Hackås ( R-S6989 )

7.Karin Pedersdotter född 1616 i Hov Hackås

8.Erik Pedersson född ca.1617 i Hov Hackås

9.Faste Pedersson född.ca.1618 i Hov Hackås (Olikt DNA ?)

10.Gullov Pedersdotter född ca.1620 i Hov,Hackås

___________________________________________________________

En hypotes är att  Peder Jensson Född i Hackås gift med okänd kvinna från Torp och de hade barnen: Märta Pedersdotter,Lars Pedersson, Ingeborg Pedersdotter. Dessa är födda mellan åren ca.1590-1604

1.Märta Pedersdotter född ca.1590 i Torp gift med Gullik Olofsson född ca.1580 bonde i Gissjö,Torp. Tillhörde Jämtländska Skuncke ätten Källa: Skuncke ätten, Roger de Robelin, sid 327,338 tryckt år 1995. LAH)

Hemmansägare av Gissjö no.1 under åren 1610-1650 Gullik Olofsson född omkring 1580 i Vallsta,Torp död efter 1630 Gissjö Torp, Hustru Märta Pedersdotter född omkring 1590 i Flata Torp död 1625 Gissjö,Torp de hade barnen:Olof Gulliksson född i, Gissjö,Torp (ogift); Erik Gulliksson född 1615 i Gissjö,Torp (ogift);Lisbeta Gulliksson född 1618 i Gissjö,Torp; Kristin Gulliksdotter född 1620 i Gissjö, Torp död 1697 Gissjö, Torp (Ogift);Pär Gulliksson född 1621 i Gissjö,Torp död i Gissjö, Torp 1696 (se fam.2)Märit Gulliksdotter 1625 Gissjö, Torp död i Boda ,Torp (se Boda no 22) Källa: Torp Personregister SE SVAR HLA133220066 1535-1800 bild 132, Bildid:A0003745_00132 AID:v122715.b114.s217

2. Lars Pedersson son av Peder Jensson född omkr. 1595 i Torp ,död i Pommern 1652 i april i krigstjänst omkring 1613iöver 30 låtit sig brukas i Svenska kronan krigstjänst 1643,hanvar fänrik vid kapten Påvel Wulfs från Ångermanland 1617-1620, löjtnant år 1621, kapten vid Västerbottens regemente 1624, major 1634, överstelöjtnant 4 aug 1645 , han deltog i fälttåget i Livland 1621-1622, och därunder belägringen av Riga ,dito i Västpreussen åren 1626-1629,i Tyskland 1630-1643 och 1646-1652 sökte 1644 med ett fåtal västerbottens knektar samt några hundra uppbådade bönder från Hälsingland undsätta Överste Stiijk och hans styrkor ,som belägrades å Frösö skans men blev vid Revsund i Jämtland slagen av en överlägsen styrka av norrmän och jämtar , Kommendant vid Borgsjö skans åren 1644-1645 (Borgsjö i Torp) ,och Under kommendant i Jämtland 22 maj 1644 , dito vid Kalmar 24 maj 1644 (Anders von Stiernman anteckningar Swea och Göta Höfdinga-Minne II sidan 330) Han fick livstids frihet på sitt hemman i Törna ,Ullånger 29 apr 1628 bodde i Härnösand. (KA Biografica Lars Persson underdånig supplik 1643, Bertil Stecksén ,Västerbottens Regementes Officerare till år 1841, Umeå 1955 sid. 105 f) Denne son till Peder Jensson i Hov finns upptagen i ett manuskript upprättat av Kyrkoherden i Torp Oskar Rydholm 1868 (HLA, Enskilda arkiv D:21 Martin Laurentti ättlingar) Lars Perssons kusin på mödernet var överstelöjtnanten Abraham Abrahamsson Bröms gift med N.N. Källa: Roger de Robelin bok Skanke ätten sidan 40 tab.32

Domstolsprotokoll av den 4 augusti 1640: ”Maijorens Son, Peder Larsson i Törne i Ullånger Sochn, haffwer gjort mökrenckningh, medh Sin Faders legho pigha, benempt Elin Olluffsdotter i Bölestad i Nora Sochn barnfödder”. Sedan står det att Elin ”i förledne påsketidh” fött barn och eftersom Peder Larsson är far till barnet, blir böterna 40 marker. Källa: Tidningen Ångermanland, Onsdag 9 Januari 2002, i en artikel under släkt och vänner, av Folke Bohman.

Stecksén säger: att Lars Pedersson fick livstids frihet på sitt hemman i Törna Ullånger 29 apr 1628 bodde i Härnösand, förmodligen en förläning för insatserna som Kapten i vid belägringen av Riga och kanske även vid Västpreussen. Lars Pedersson var Överstelöjtnant i Härnösand. Tillhörde Jämtländska Skunkeätten. Krigs tjänst 1613,Fänrik Kapten Påvel Wuls kompani från Ångermanland 1617-1620. Han var Löjtnant år 1621 ,Kapten vid Västerbottensregemente år 1624 Major 1634 Överstelöjtnant 4 aug 1645,deltog i fälttåget i Livland, och belägringen i Riga och stupade vid striderna i Väst Preussen, år 1644 hjälpte att motverka belägringen vid Frösö .Kommendant vid borgsjö 1644-1645,Underkommendant för Jämtland, samma vid Kalmar. i över 30 år hade han vart i svenska kronan krigstjänst han fick livstid frihet i sitt hemman Törna Ullånger 29 apr 1628,Bodde i Härnösand. Lisa Bröms var gift ca.1625 med överstelöjtnant Lars Pedersson Skunck , hon blev omgift 1652 med mönsterskrivaren Petter Lind, som var född i Härnösand och stupade i en drabbning i Polen 1657.Lisa Bröms avled omkr. 1660. Källa: KA.Biogafica av Lars Persson, samt Bertil Stecksén utredning av Västerbottens Officerare. Källor: a) Uppsala Universitets Martrikel från 1643 del I sid.45 b, av Nickolas Skunck Kyrkoherde Indal. b) Landsarkivet i Härnösand, Enskilda Arkiv d:21 Martin Laurentii ättlingar.

3. Ingeborg Pedersdotter född ca.1598 Vissland, Torp gift med Lars Larsson född ca.1590 i  Haverö , de ficken en son Jon Larsson född 1616 död 1698 gift med Märta Mårtensdotter född 1616 död 1706 (HLA enskilda arkiv ,D:21,Martin Larentti ättlingar)

Den 15 feb 1698 dödde Jon Larsson i från Fränsta och begrovs den 20 feb 1698 på kyrkogården, Fadern var salige Lars Larsson i från Haverö modern hustru Ingeborg Pädersdotter (Pedersdotter) ifrån Visslands, född i Fränsta och han blev 82 är gammal. källa Arkiv Digital online Torp C:1 (1688-1722) bild.99 sid.187 AID:v122715.b99.s187

efter noggrann forskning i Landskapshandlingar och  Jorda böcker  får vi fram denna fakta, att Peder Larsson  dör omkring 1603, eftersom  hustru Brita står då  som änka på Vissland nr.2 i Torp socken samma år står Nils Siggesson på Vissland nr. 1 i Torp ,socken  denna Nils Siggesson är en yngre bror till Christopher Siggersson som ägde jord i Viken, Torp. socken och Johan Siggesson ,samt Mårten Siggesson.

Johan Siggesson skulle ha gästat herr Martinus Laurentii kyrkoherde i Torp,enligt ett brev från år 1572, herr Mårten ägde ett av de fyra hemmanen i Viken.
Han uppges ha avlidit mellan 19 maj 1579 och 1 jan 1581.

Detta är inte alls konstigt så hans bror Christopher Siggesson i Torp som landsknekt år 1567. Från och med år 1560 ägde denne Kristoffer 90 mål jord i Viken i Torp.
Källa: jordeboken i Medelpads handlingar år 1560 som visar posten med Christopher Siggesson i Viken.

Christopher Siggesson avled år 1601 och att han ägde Viken nr 1-2 (alltså inte nr 3) åren 1576-1600.Källa: ur jordeboken år 1605, där nu en Johan Siggesson skrivs för hemmanet i Viken.

 

COPYRIGHT © 2018 TOMMY HERNELIND

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s