Lars Mårtensson ättlingar

Min forskning om Bröms och Skanke med ev, test svar av Y-DNA !

Familj 1

Lars Mårtensson var förmögen och välbärgad Bonde, ägde gården Gästa no. 3, i Njurunda socken. Omnämnd i jordeböckerna 1535, 1543 och 1580 var nämndeman år 1560 – 1570.Lars var född omkr. år 1505 i Gästa, Njurunda, död omkr. år 1580 i Njurunda. Han vigdes omkr. år 1530 med N.N. Källa: Uppsala Äkrestift Herdaminne del II sid.436

Lars Mårtensson och N.N. hade barnen:

1.Jöns Larsson, född ca. 1530 i Gästa, Njurunda, död efter 1600.

Jöns var Landbonde i Gästa no. 3, Njurunda år 1600.

2. Karin Larsdotter, född ca. 1535 i Gästa, Njurunda.

3.Mårten Larsson (Martinus Laurentii) född ca.1540 i Gästa,

Njurunda, Mårten var Kyrkoherde no.6 i Torp, under åren 1563-1610. Död 1610 i viken,Torp.

Familj 2

Mårten Larsson (Martinus Laurentii) född ca.1540 i Gästa,

Njurunda, Mårten var Kyrkoherde no.6 i Torp, under åren 1563-1610. Död 1610 i viken,Torp.

Mårten Larsson (Martinus Laurentii) var Kyrkoherde no.6 i Torp (Medelpad). åren 1563-1610 och gift med Hustrun Gift med Elisabeth Carlsdotter [Bröms], dotter till kyrkoherden Carolus Henrici[Bröms] i Tuna (Medelpad). Mårten Larsson (Martinus Laurentii) son av den förmögna bonden Lars Mårtensson i Gästa, Njurunda (Medelpad).Källa: Härnösand Stift Herdaminne del. IV sid.119f

Citat av Urban Sikesborg ”Jag anser att man med all säkerhet här har en dotter till Kyrkoherden Carolus Henrici. Möjligheten finns att Carolus Henrici hade två döttrar med namnet Elisabeth, en i varje gifte är väl troligast”, han har stöd av Länsagronomen C:W Hjort som säger att i Carl Henriksson Bröms första gifte med Helga i från Gävle t.ex. Elisabet Carlsdotter Bröms född ca.1552 gift med Martinus Laurentii född omkring 1540.Källa:Härnösand Stift Herdaminne del. IV sidan.119 av Leronad Bygdén, Källgranskning av Länsargronomen CW Hjort. Thord Bylund.

Mårten Larsson född omkring 1540 i Njurunda och Elisabet Carlsdotter (Bröms)född ca.1550 i Tuna, de gifte sig ca.1568 i viken Torp, Elisabet Carlsdotter Bröms som beräknas vara född i första giftet verkar vara född omkring 1550 och hon var då 18 år när hon gifte sig med Mårten Larsson kyrkoherden i Torp,deras första son Mickael Mårtensson var född omkring 1568. Mårten Larsson beräknas vara född 1540 därför han var kyrkoherde 1563-1610 i Torp,dvs han var 23 år 1563 och 70 år 1610.

och hade barnen:

1. Mickel Mårtensson, ca.1568 , död 1628 var äldst av fader Mårtens barn. Bygdén skriver: Salig herr Mårten hade i sin livstid med sin hustrus samtycke ”ärnat sin yngste son Lars Wikegården efter sin död, den andre sonen Michael försörjde han med giftermål och ett gillt hemman i Öh i Borgsjö socken, de övriga två sönerna, som till prästämbetet komna voro, skulle icke hindra dem, utan taga sina arvsparter i Giästa och Fränsta jämte de sex systrarna. Men sedan herr Mårten död var, gillades icke hans vilja, utan barnen fingo genom lottning sina arvsparter jord i de olika fastigheterna.” Med syskonens samtyckte hade Lars köpt den del i Fränstahemmanet som fallit på systern Britas lott och ville nu ge den åt brodern Michael i utbyte mot hans part i Viken för att få hela detta hemman i sin hand. Då de icke kunde sämjas, hänsköt Lars saken till rätten, som beslöt, att jordbytet skulle ske (Medelpads dombok 1618). Dessutom gav Lars sin broder Michael 15 dlr ”i god vilja”. Bröderna enades och lovade ”med brev och sigill” att vara ”väl förlikta och åtskiljda, thet iagh fruchter Michil ey vill hålla med sit lösachtige sinne”, har domaren tillagt.Vad Mikaels hustru hette har jag inte kunnat finna, men han hade tre barn, Erik Mickelsson, född 1590, Anna Mickelsdotter och Lars Mickelsson, död 1675.

Mikaels dotter Anna Mikaelsdotter f 1595 i Öh, Borgsjö, gifte sig med Martinus Bullernaesius f 1603. Hans namn säger oss att han kom från Bollnäs i Hälsingland. Han tillhörde dock inte den kända prästsläkten Bullernaesius. I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet ägdes hemmanet Växsjö nr 5 i Bollnäs av hövitsmannen Sjul (Sigurd) Andersson, som troligen var Mårtens far. Modern hette Gölin Mårtensdotter, syster till borgarna Anders och Nils Mårtensson i Gävle. (Fr.o.m. Gustav Vasas regering och in på 1600-talet användes hövitsmannatiteln om befälhavaren för en fänika fotfolk.” Källa: Nationalencyklopedin)

Mickel Mårtensson,bonde i ön ,Borgsjö(vars son Lars Mickelsson (-1675),var bonde i Vassnäs,Haverö,som i sin tur var far till Länsman Mickel Larsson född(1644-1722) i Vassnäs nr.1 ,Haverö Källa: Roger de Robelins bok Skanke ätten sid 39 tab. 31

2. Abraham Mårtensson född ca.1569 i viken,Torp, han var Kyrkoherde i Torp under åren 1611-1646, vars barn kalla sig Bröms. Inskriven vid Uppsala universitet 1600. 1615 och 1620. Jöns Larsson (farbror till Abraham) är Abraham landbonde.1614 förklaras Olof Olsson yngre i Veda 1 ha att fordra av kyrkoherde Abraham i Torp, även Gästa 3 för erlagd skatt på ett änge, som Abrahams fader köpt av Olof Olsson i Veda (Olof Olsson yngres fader). /Text från ”Inbyggare..”

Abraham Mårtensson (Abrahamus Martini) var Kyrkoherde nr.7 i Torp

under åren 1611-1646,företrädarens son, inskrevs ss. stud. vid Uppsala univ. 15 febr. 1600. Tillträdde kyrkoherdebefattningen i Torp 1611 och uppbar i mars följ. år 20 t:r förläningsspanmål,vilket anslag 1629 ökats till 24 t:r. I Älfsborgs lösen 1613-19 utgav han 24 dlr årligen. På tinget i Torp 1621 blev allmogen på kyrkoherden herr Abrahams begäran allvarligen förmant att »byggia och förfärdiga sin kyrka, then i mång år haver varit ofärdig och ännu är, och så framt någon däremot treskas,som härtill skett är och skada ske skulle, then svare til, som olydig är;detta samtycke the alle». Angående Borgsjö kyrkobord ransakade herr Abraham och sexmännen år 1631. »Desse förbemälte egor hörer kyrkan till i namnet, men pastor haver av ägorna gagnet». I Njurunda socken innehade han 1632-1634 ett hemman i Gästad, Avled våren 1646 före 25 apr. Gift med Margareta Orre.

Av barnen, vilka antogo namnet Bröms:

Abraham, överstelöjtnant; Lisa,gift med mönsterskrivaren Petter Lind, som var född i Härnösand och stupade i en drabbning i Polen 1657. Hon avled omkr. 1660; Brita, gift med kapellanen i Harmånger(Hälsingland) Olof Bacchæus, de hade en dotter, hustru Kerstin i Ålsta i Torp, som avled 24/2 1700, 69 år 9 d. g.; Martinus, stud. 1624, reg.pastor vid Ångermanlands och Medelpads reg., levde ännu 1654, »en mycket behjärtad man och stor slagskämpe»; Barbro, gift med handlanden i Hudiksvall Göran Göransson (Anrep, Sv. adelns ättartaflor IV, 540); Lars, stud. 1637, ehuru ej präst, hjälpte fadern i de kyrkliga sysslorna.Källa:Härnösads Stift Herdaminne del.IV sid.121

3. Catharina Mårtensdotter, född omkr. år 1571 i Torp, död i Prästgården, Njurunda Vigdes med kyrkoherde Petrus Johannis Kerfstadius, född ca. 1550 i Kärvsta, Stöde död år 1626 i Prästgården, Njurunda, Om Katarina Mårtensdotter sägs att den jord hon ärvt där i Fränsta såldes år 1615. I boskapslängden för år 1627 nämnes hon relicta pastoris. Kyrkoherde Petrus Johannis Kerfstadius, Per Jönsson, son till bonden Jöns Mårtensson och Barbro Jonsdotter i Kärvsta by i Stöde socken, uppträder såsom kapellan i Njurunda 1580, då kyrkoherden Måns Erici för sista gången undertecknar sockenlängden och lånar hans sigill, enär han ej hade sitt eget till hands. Underskrev Söderköpings riksdags beslut 22 oktober 1595. Den 1 september 1607 begärde han av sockenborna Ännesvikslandet till fäboställe under prästbordet. Under åren 1613 – 1618 måste han utgöra de dryga bidragen till Älvsborgs lösen, som övergick landet för andra gången. Död omkr. år 1626. Vigdes med Catharina Mårtensdotter, dotter till kyrkoherden Mårten Larsson i Torp. Barn: Jöns Petri Niurenius, här efterträdare; Brita Persdotter Niurenia, gift med kyrkoherden i Harmånger, Hälsingland, Olaus Brunnius.

Källa: Härnösands Stift Herdaminne del. II sid.270

Catharina Mårtensson Född ca. 1571 i Torps sn, gift med Petrus Johannis [kreftstadius]Född i Kärvsta, Stöde sn. Död 1626 i Njurunda sn, han var kyrkoherde i Njurunda. Catharina var nämnd i arv av Hemman i Fränsta 1615 och i boskapslängd 1627.Källa:Härnösads Stift Herdaminne del. II sid.270

4. Elisabet Mårtensdotter född ca.1572 i viken, Torp gift med Matthias Helgonis född ca.1560 i Muggärd, Häggdånger hans andra gifte, han var kyrkoherde i Ljustorp, och var son i första giftet var Ärkebiskopen Laurentius

Källa: Härnösand Stift Herdaminne del. II sid.100 av Leornad Bygdén

Matthias Helgonis Kyrkoherde nr.7. i Ljustorp under åren 1611-1640 och satt vid kyrkobolet, född på 1560-talet och synes varit son till en förmögen bonde Herse Larsson i Mulgerd i Häggdånger. Prästvigd 1587; kapellan i Stigsjö 1590; underteckna. Uppsala mötes beslut 1593. I Stigsjö ägde han ett hemman i Hjelta, vilket han behöll även efter flyttningen till Ljustorp, där han tillträdde Kyrkoherde fattningen 1611. Uppbjöd på Ljustorps ting 1634 17 mål jord, som han köpt av Olof Christofferson i Ås (Mdb. i RA). Han var en mycket aktad och berömlig man, även i besittning af boklig lärdom och undervisade själv sin son, den

blivande Uppsala ärkebiskopen, i latinsk grammatik, retorik och aritmetik,

till dess denne 15 år gammal i aug. 1613 sändes till Gefle skola.¹ Tunæus

angiver hans dödsår till 1640. I så fall har sonen efterträdaren skött

pastoralvården de tvenne sista åren av faderns livstid.Gift med Catharina Ericsdotter, som avled 1610. (enligt ärkebiskop Stigzelius stambok) omgift 1611 med Elisabeth Mårtensdotter, dotter till Kyrkoherde i Torp Mårten Laurentii. Barnen, som antog namnet Stigzelius efter födelseorten Stigsjö:Laurentius, född i Stigsjö 27/10 1598, ärkebiskop i Uppsala, d. 31/8 1676; Nicolaus, efterträdande kyrkoherde i Ljustorp; Mårten, klockare i församlingen, bodde i Edsåker; en dotter gift med kyrkoherdarna Isbrand Falck i Giresta och Jöns Boderus i Vallentuna.(Uppsala Ärkestift Herdaminne Del.1,sid.468,469); Märtha, gift med kyrkoherden Erik Huss i Torp. Källa:Härnösand Stift Herdaminne del.II sid.100 av Leornad Bygdén

5. Lars Mårtensson född ca.1579 i viken ,Torp var yngste sonen och var nämndeman i Viken, Torps sn. Död 1642 i Viken, Torps sn. Lars var hemmansägare i Viken,Torps sn, han hade dessutom 2 döttrar. Källa:(Mdb 1618 vt 30/3 f.10v)

6. Barbro Mårtensdotter född ca.1575 var död 1653, gift med Isak Martini Clarman, kyrkoherden i Tuna,Hälsingland. Källa: Uppsala Ärkestift Herdaminne del. III sid.210

7. Brita Mårtensdotters född 1584 i Viken, Torp; hennes halvbror var Assessor i Svea hovrätt Erik Bröms (1603-1608) adlad till Rosenhjälm 1639,och Britas helsyskon var Abraham Mårtensson Kyrkoherde i Torp under åren 1611-1646, vars barn kalla sig Bröms.(HSH IV sid.121) Mickel Mårtensson, bonde i ön ,Borgsjö(vars son Lars Mickelsson (-1675),var bonde i Vassnäs, Haverö, som i sin tur var far till Länsman Mickel Larsson född(1644-1722) i Vassnäs nr.1 ,Haverö,Catharina Mårtensdotter gift med Petrus Johannis Kerfstadius Kyrkoherde i Njurunda (HSH II sid.270)Elisabeth Mårtensdotter gift med Mattias Helgonis i hans andra gifte Kyrkoherde i Ljustorp vars son i första äktenskapet var ärkebiskopen Lars Stigzelius(HSH II sid.100 Barbro Mårtensdotter död 1653 gift med Isak Martini Klarman Kyrkoherde i Tuna (UÄSH III sid.210)Nämndeman Lars Mårtensson bonde i Viken (Mdb 1618 vt 30/3, f 10v). Källa: Elgenstierna Svenska Adelns ättartavlor del. VI sid.487 Källa: Roger de Robelins bok Skanke ätten sid 39 tab. 31

Familj 3

Brita Mårtensdotters född 1584 i Viken, Torp; Brita var nämnd som hustru till Peder Jensson i Hov 1611 (RA Ka Jämtlands handlingar volym 1:7,register och räkenskap)

Brita Mårtensdotter, dotter till Martinus Laurentii, finns omtalad år 1611 som Hustru Brita på Hov i Hackås. Hennes gifte med Peder Jensson innebar att hon knöts till den ryktbara Skankeättens jämtländska gren. Makarna bosatte sig på mannens gamla fädernegård, som gått i arv från far till son åtminstone sedan 1200-talet. Den äldsta kända handlingen härom är ett kalvskinnsbrev som förvaras hos Jämtlands museum.

Britas make synes ha varit en man med hårda nypor. Enligt min källa hade en Jon Einersson pantsatt sin gård i Östnår till Peder Jensen för 36 dlr. Peder nekade senare att låta Jon inlösa gården och drev honom ifrån sig med skällsord så att Jon gick därifrån gråtande, varefter Peder sålde hans gård till andra. Jon hade tjänat under norske kaptenen Anders Örum som fältpipare under Baltzarfejden, något som möjligen kan förklara Peders hållning.

Brita Mårtensdotter var född 1584 i viken, Torp och Peder Jensson(Skanke) född ca.1570 gifte sig 1605 med Brita Mårtensdotter. De fick barnen:

1,Jens Pedersson född ca.1605 i Hov Hackås R-S6989

2,Mårten Pedersson född ca.1607 i Hov Hackås R-S6989

3.Elisabet Pedersson född.ca.1609 i Hov Hackås

4.Brita Pedersdotter född.ca.1610 i hov ,Hackås

5.Olof Pedersson född.1613 i Hov ,Hackås (Olikt DNA ?)

6.Göran Pedersson född.1615 i Hov Hackås ( R-S6989 )

7.Karin Pedersdotter född 1616 i Hov Hackås

8.Erik Pedersson född ca.1617 i Hov Hackås

9.Faste Pedersson född.ca.1618 i Hov Hackås (Olikt DNA ?)

10.Gullov Pedersdotter född ca.1620 i Hov,Hackås

_________________________________________________________________

 Ev. Teori. Peder Jensson Född i Hackås gift med okänd kvinna från Torp och de hade barnen: Märta Pedersdotter ,Lars Pedersson,Ingeborg Pedersdotter. Dessa är födda mellan åren ca.1585-1604

1.Märta Pedersdotter född ca.1590 i Torp gift med Gullik Olofsson f.ca.1580

bonde i Viksjö. Tillhörde Jämtländska Skuncke ätten Källa: Skuncke ätten, Roger de Robelin, sid 327,338 tryckt år 1995. LAH)

Hemmansägare av Gissjö no.1 under åren 1610-1650

Gullik Olofsson född 1575 i Vallsta,Torp död efter 1630 Gissjö Torp

Hustru Märta Pedersdotter född 1585 i Flata Torp död 1625 Gissjö,Torp

Olof Gulliksson född i, Gissjö,Torp (ogift)

Erik Gulliksson född 1615 i Gissjö,Torp (ogift)

Lisbeta Gulliksson född 1618 i Gissjö,Torp

Kristin Gulliksdotter född 1620 i Gissjö, Torp död 1697 Gissjö, Torp (Ogift)

Pär Gulliksson född 1621 i Gissjö,Torp död i Gissjö, Torp 1696 (se fam.2)

Märit Gulliksdotter 1625 Gissjö, Torp död i Boda ,Torp (se Boda no 22)

Källa: Torp Personregister SE SVAR HLA133220066 1535-1800 bild 132, Bildid:A0003745_00132 AID:v122715.b114.s217

2. Lars Pedersson son av Peder Jensson född omkr. 1595,död i Pommern 1652 i april i krigstjänst omkring 1613iöver 30 låtit sig brukas i Svenska kronan krigstjänst 1643,hanvar fänrik vid kapten Påvel Wulfs från Ångermanland 1617-1620, löjtnant år 1621, kapten vid Västerbottens regemente 1624, major 1634, överstelöjtnant 4 aug 1645 , han deltog i fälttåget i Livland 1621-1622, och därunder belägringen av Riga ,dito i Västpreussen åren 1626-1629,i Tyskland 1630-1643 och 1646-1652 sökte 1644 med ett fåtal västerbottens knektar samt några hundra uppbådade bönder från Hälsingland undsätta Överste Stiijk och hans styrkor ,som belägrades å Frösö skans men blev vid Revsund i Jämtland slagen av en överlägsen styrka av norrmän och jämtar , Kommendant vid Borgsjö skans åren 1644-1645 (Borgsjö i Torp) ,och Under kommendant i Jämtland 22 maj 1644 , dito vid Kalmar 24 maj 1644 (Anders von Stiernman anteckningar Swea och Göta Höfdinga-Minne II sidan 330) Han fick livstids frihet på sitt hemman i Törna ,Ullånger 29 apr 1628 bodde i Härnösand. (KA Biografica Lars Persson underdånig supplik 1643, Bertil Stecksén ,Västerbottens Regementes Officerare till år 1841, Umeå 1955 sid. 105 f) Denne son till Peder Jensson i Hov finns upptagen i ett manuskript upprättat av Kyrkoherden i Torp Oskar Rydholm 1868 (HLA, Enskilda arkiv D:21 Martin Laurentti ättlingar) Lars Perssons kusin på mödernet var överstelöjtnanten Abraham Abrahamsson Bröms gift med N.N. Källa: Roger de Robelin bok Skanke ätten sidan 40 tab.32

Domstolsprotokoll av den 4 augusti 1640: ”Maijorens Son, Peder Larsson i Törne i Ullånger Sochn, haffwer gjort mökrenckningh, medh Sin Faders legho pigha, benempt Elin Olluffsdotter i Bölestadh i Nora Sochn barnfödder”. Sedan står det att Elin ”i förledne påsketidh” fött barn och eftersom Peder Larsson är far till barnet, blir böterna 40 marker. Källa: Tidningen Ångermanland, Onsdag 9 Januari 2002, i en artikel under släkt och vänner, av Folke Bohman

Stecksén säger: att Lars Pedersson fick livstids frihet på sitt hemman i Törna Ullånger 29 apr 1628 bodde i Härnösand, förmodligen en förläning för insatserna som Kapten i vid belägringen av Riga och kanske även vid Västpreussen.

Lars Pedersson var Överstelöjtnant i Härnösand. Tillhörde Jämtländska Skunkeätten.

Krigs tjänst 1613,Fänrik Kapten Påvel Wuls kompani från Ångermanland 1617-1620. Han var Löjtnant år 1621 ,Kapten vid Västerbottensregemente år 1624 Major 1634 Överstelöjtnant 4 aug 1645,deltog i fälttåget i Livland, och belägringen i Riga och stupade vid striderna i Väst Preussen, år 1644 hjälpte att motverka belägringen vid Frösö .Kommendant vid borgsjö 1644-1645,Underkommendant för Jämtland, samma vid Kalmar. i över 30 år hade han vart i svenska kronan krigstjänst han fick livstid frihet i sitt hemman Törna Ullånger 29 apr 1628,Bodde i Härnösand.

Lisa Bröms var gift ca.1625 med överstelöjtnant Lars Pedersson Skunck , hon blev omgift 1652 med mönsterskrivaren Petter Lind, som var född i Härnösand och stupade i en drabbning i Polen 1657.Lisa Bröms avled omkr. 1660.

Källa: KA.Biogafica av Lars Persson, samt Bertil Stecksén utredning av Västerbottens Officerare. Källa:Uppsala Universitets Martrikel från 1643 del I sid.45 b, av Nickolas Skunck Kyrkoherde Indal. Källa:Landsarkivet i Härnösand,Enskilda Arkiv d:21 Martin Laurentii ättlingar.

3. Ingeborg Pedersdotter född ca.1598 gift med Lars Larsson född ca.1590 i Vissland, Torp en son Jon Larsson född 1616 död 1698 gift med Märta Mårtensdotter född 1616 död 1706 (HLA enskilda arkiv ,D:21,Martin Larentti ättlingar)

Källa:Skanke ätten av Roger de Robelin, sid 39 tab.31

Den 15 feb 1698 dödde Jon Larsson i från Fränsta och begrovs den 20 feb 1698 på kyrkogården, Fadern var salige Lars Larsson i från Haverö modern hustru Ingeborg Pädersdotter (Pedersdotter) ifrån Visslands, född i Fränsta och han blev 82 är gammal. källa Arkiv Digital online Torp C:1 (1688-1722) bild.99 sid.187 AID:v122715.b99.s187

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s