Jens Karlsson och Biskop Karl Jensson

SDHK- 30031 Jens Karlsson
Jens Karlsson( Skunck ätten ) och hans fru Catharina Wibjörnsdotter. Jens Karlsson till Öd, död 1488, Han ägde Billsta och halva Västerhus,på Frösön, och blev genom sitt gifte med Katarina ägare till Öd, Marieby där dom sen blev bosatta.De hade 3 söner och tre döttrar. Han var benämnd välboren man 1469 då med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås.(JHD II:62) Jens Karlssons sigill från år 1449.Källa:Herje Skunckes komplement till Skuncke ätten sidan.45

Jens Karlsson till Öd, död 1488, Han ägde Billsta och halva Västerhus,på Frösön, och blev genom sitt gifte ägare till Öd, Marieby där dom sen blev bosatta. benämnd Välboren man 1469 då med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås (JHD II:62)

Han var väpnare sannolikt riddare, hans son biskop Karl Jensson benämns vara en ”Ritter mans mand” dvs. son av en riddare, Ritter=Riddare (P.Gihle a.a. sidan.85)

Karl Knutsson blev den 20 nov 1449 krönt till Kung kröningen skedde genom ärkebiskopen i Trondheim ( första Kunga kröningen på 120 år i St:Olaf stad) vid detta tillfälle dubbades 15 riddare namnen känner man ej ,en av dem måste varit Örjan Karlsson från Hov som blev sin Riddar ed trogen.”slut på utdrag,
Källa:Nils Ahnlund Jämtland och Härjedalen Del 1 sid.307
Olof Holms anmärkning till JHD II nr.237
Jens Karlsson (Skunck) son av Karl Pedersson död  år 1488. Han ägde halva Västerhus på Frösön blev genom sitt gifte ägare av Öd, Marieby där han bodde . Benämnd ” välboren man” år 1469 då han med sin  bror Örjan Karlsson Skunck beseglade en köpehandling av Våle i Hackås (JHD II:62) han var väpnare och sannolikt riddare. Hans son Biskop Karl Jensson benämns vara en << Riddermans Mand>> dvs son av en riddare (Gilhe ,p a.a. sid.85) Vapen :enligt hans sigill 1449 i en sköld en åt vänster vänd Skank med sporre (DN VI :530  org.perg. RA avbildat i JHH I sid 304)
Källa: Roger de Robelin Skanke ätten sid.110-111 tab.284.
Jens Karlsson(Tillhör ätten Skunck) och hans fru Catharina Wibjörnsdotter. Jens Karlsson till Öd, död 1488, Han ägde Billsta och halva Västerhus,på Frösön, och blev genom sitt gifte med Katarina ägare till Öd, Marieby där dom sen blev bosatta.De hade 3 söner och tre döttrar. Han var benämnd välboren man 1469 då med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås.(JHD II:62)Jens Karlssons sigill från år 1449.Källa:Herje Skunckes komplement till Skuncke ätten sidan.45
Jens var gift med Catharina Wibjörnsdotter till Öd född omking 1440 dotter av Wibjörn [Laurensson ] känd 20 mar 1440(DN III:758) son av fogden i Jämtland Laurens Wibjörnsson känd år 1392 (JHD I:124 jfr JHH I sid.269) Och N.N. Torstensdotter [vingad pil] dotter av lagmannen  på Toten och Kungens ombudsman i Härjedalen Torsten Skelulfsson till Kungsnäs,Näs och Korferstad nära Hof  kyrka. Källa: Roger de Robelin Skanke ätten sid.110-111 tab.284
Jens Karlsson är belagd i följande medeltida brev år 1476,1467 och 1449.
____________________________________________________
SDHK-nr 30031 Utfärdandedatum 1476
Utfärdandeort:Revsund
Utfärdare:Jens Karlsson.
Språk:svenska
Innehåll: Jens Karlsson kungör att Lave Petersson till Erik i Anviken sålt en jordlott, som Nisse Berg förut ägt, nämligen halva västra gården i Anvik, för 10 jämtska mark, varav Lave själv mottagit en del och Jens Karlsson nu å hans vägnar mottagit resten.
Källor:Original perg. RA 0101 odat. nr 201
Tryckt:DN XV, nr 102.
Hänvisning till annat brev Jfr brev av 2 maj 1476 (DN XIV nr 126)
______________________________________
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
SDHK-nr 28669
Utfärdandedatum 1467
Utfärdandeort:Hackås ting
Utfärdare:Jöns (Jens) Karlsson, Olof i Gerde, Erik i Sande, Sigurd i Rostade, Jon i Skede och Bengt i ”Ohlstad”.
Språk svenska
Källor  eftermedeltida avskrift ,B 20 a, Jämtlandsbrev (nr 16), RA 0202 Heymbygdas dep., vol. 21 nr 18017 V. Behms saml., Östersunds LA
Innehåll:*Jöns Karlsson, Olof i Gerde, Erik i Sande, Sigurd i Rostade, Ion i Skede och Bengt i ”Ohlstad” intygar att, när välboren man Peter Karlsson höll laga ting i Hackås, satte han dem att prova en ägodel mellan Tunvågen och Flatnor ang. skogsgränsen.
Tryckt JHD 2:1 nr 53
Litteratur och kommentarer  Nils Ahnlund, ”Herrskapet”, Festskr. till Erland Hjärne (Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. Årsbok 1952), s. 133ff.
______________________________________
Diplomatarium Norvegicum, b.VI s.559
Nummer: 530. Dato: 9 Novbr. l449. Sted: [Helsingeland].
Sammendrag:Thorkel Jonssön af Helsingeland oplader alle sine
Fordringer paa Kluksaas i Nes Sogn i Jæmteland til Joan og Halvard
Sigurdssönner, som nu bo paa Gaarden.
Brevtekst :Allom them som thetta breff kan fore koma scal thet kunnoct wara at jach Tørkil Jonson byggianszman j Helsingelande at allan then (akæran) oc lagha till talan som iac haffde om odhals byrd til Kluksaas som ligger j Næs sokn j Jemptalande then hafuer vnt oc vplatit med  fullom wiliæ them som ther nw vppa byggia Joane och Haluarde Sigurdzsønom swa at the oc theris apterkomanda skulo thet frælselica hafua øffra gaard oc ytra med alla sina tilliggilse atalaløst for mich oc mina æpterkomanda oc til witnisbyrd tha hafuer iac befalat minom frændom Tørkille j Gerdom oc Lassa a Sinberghe at bidhia wælborin man Ørian Karlson och laghmannen Pædher Olaffson och Jenis Karlson  om theris incigle fore thetta breff scriptum anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono dominica post octauas omniumsanctorum in testimonium prescriptorum
Kilde: Efter Orig. p. Perg. i kgl. Vitt.-, Hist.- og Antikv.-Akad. I Stockholm. 3 Segl vedhænge. (Jfr. Dipl. Norv. III. No. 697, 795, 833 og 870).
______________________________________________________________________
Jens Karlsson och hans fru Catharina Wibjörnsdotter. Jens Karlsson till Öd, död 1488, Han ägde Billsta och halva Västerhus,på Frösön, och blev genom sitt gifte ägare till Öd, Marieby där dom sen blev bosatta. benämnd Välboren man 1469 då med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås (JHD II:62)
Catharina Wibjörnsdotter född före 1440, hennes far var Wibjörn Laurensson känd 20 mar 1440(DN III:758)son av fogden i Jämland Laurens Wibjörnsson känd år 1392,(JHD I:124  sidan 269)Hennes mor N.N. Torstensdotter (Vingad lilja)känd 20 mar 1440(DN III:758)som var dotter till Torsten Skeldulfsson känd 1381-1423,Väpnare,Kungens ombudsman på toten 1399. gift med Manghhild Andersdotter känd 1412, då hon med sin man mageskiftade 20 Öresbol Jord i Nostad,i Ottestad socken,på Hedemarken till Håvard Amundsson och hans hustru Gudrid Andersdotter mot 20 örebols jord i Hvalpaby i Hovs socken,på Toten (DNVII:356)(se svd II,Finne ätten tab.9) Källa:Skankeboken Roger de Robelin sid 111 och 416
Catharinas mor var N. N. Torstensdotter (Vingad Lilja ) dotter till Lagmannen och Kungens ombudsman Torsten Skeldulfsson till Kungsnäs, Näs och Korferstad nära Hovs kyrka, och Manghild Andersdotter (Finne ätten) Jens och Catharinas son Karl Jensson får  förmodligen tjänsten på Hovs kyrka på Toten och hans vidare karriär som biskop, delvis eller till stor del som följd av sitt släktförhållande till sin morfar Torsten Skeldulfsson.Källa: Historikern Nils Ahnlund (JHH II: 62), (JHH I, sidan 269), (DN III: 758) (DN VI:530)
Vingad pil
Väpnare Skeldulf Botulfsson bär också en vingad lilja i sitt vapen. Roger de Robelin skriver i Skankeätten sid. 416: «I Jämtland uppträder samma tid som sysslomannen Nils Petersson, känd 1346–1360, också väpnaren Olof Håkansson som båda förde lika vapen». (Källa: SVMV II, sid.694, JHH del 1 sid. 225.) Med största sannolikhet är vapnet antaget av både Olof Håkansson och Skeldulf Botulfsson som ett vasallvapen och eller genom ett släktskap till Nils Petersson. (Källa: JHH I sid.226.)
Skeldulf Botulfsson, genom hans till namnet okända hustru och till Nils Halstienssons ätt, är inte utesluten med hänsyn till att en av Skeldulfs söner fått namnet Halsten. Vidare vill jag fästa uppmärksamheten på hövitsmannen över Jämtland och Sogn, Vincens Lunges hustrus, fru Margareta Nilsdotters (Gyldenlöve), svågerskap med ‘Ärlig och väl bördig man’ väpnaren Örjan Karlsson till Hov i Hackås samt hennes svågers Jens Tillufsen Bielke, skyddsbrev för Örjan Karlssons barnbarn. (Källa: Skankeätten, sid. 416, Roger de Robelin och JHH: I:226.)
______________________________________________________

Historisk bakgrund, av Biskop Karl Jensson son till Jens Karlsson och Catharina Wibjörnsdotter.

Biskop Karl Jensson

Biskop Karl Jensson till Hammar.Han var en  person av hög frälset och var Örjan Karlssons brorson Biskop Carl härkomst från Skankeätten påvisas av Birgitta Pedersdotter (Skanke) i hennes Skrivelse är 1494 där hon underrättar sin Brorson ”Hederlik man mäster Karl utav Toten” att hon sålt sin andel i Västerhus på Frösön till Ärkebiskop Jakob Ulfsson, Biskop Karls härkomst blir  definitivt  avgjord med hans kända sigill 1506 där det framgår att han för  – Skanke vapnet. Han har senare  tillagts namnet ”Jämt ” min spekulation är att han kanske fick  till namnet under studierna vilket inte var ovanligt.

Biskop Carl skulle ha varit gift med  en till namnet okänd kvinna ,men som kom  från en av de bästa Odal ätterna på Toten. Celibat var aldrig infört  i Norge utom för biskoparna. När Karl blev biskop i Hammar. Måste han skiljas från sin kära, och sända henne och barna till det längst bortaliggande biskops godset -till Landåsen.Hans porträtt målat postumt finns i hovs kyrka på Toten. Och har följande inskrift: År 1489  blev jag Karl Jensson en riddare och sockens prästen på Toten, Var här 10 år biskop  i Hammar. Dog i Opsloe Biskopsgård omkr. 1512. fört därifrån till Hammar och begraven. Källor: 1)  JFT. Fornhandlingar rörande Jämtland nr.36 sid. 114, 2) JHD II:234

Biskop Karl Jensson är huvudman för Landåsgrenen ,denna gren har fått sitt namn efter gården Landåsen på i Fluberg på Toten.  som ägdes av Biskop Karl Jensson Till den gård sände han sin fru och barn. Biskop och riksrådet Karl Jensson. Föräldrar : Jens Karlsson död 1488 Och att Catharina sannolikt är  en dotter Thorstein Skjeldulfsson på Kungsnäs i Jämtland.Källa:Boken Skankeätten av Roger de Robelin på sidan 110 och 111.

Karl Jensson var biskop i Hamar och riksrådet 1505-1512 . Han är framtidens mest känd för sin konflikt med hertig Christian ( senare kung Christian 2 ) , vilket slutade med biskopen fängslades och dog under överföringen från Bahus till Trondheim. Karl var av adlig familj Skancke från Hackås i Jämtland . Han borde ha studerat i Rostock och Greifswald i mitten 1480talet och kallas mäster(magister) Han nämns först som kanon i stiftet Hamar 1492. Han var också pastor i kommunen. År 1500 beskrev han den första gången som biskop officialis ( domare ). Efter biskopens död , valde Charles Hermans biskop år 1504 och invigdes året därpå .Hertig Christian regerade från 1506 Norge med nästan fulla royalty rättigheter. Konflikten mellan hertigen och Hamar biskop var relaterad till allmäntillståndet  i Hedmark 1507-1508 , ledd av Herlaug Huvudfat och tackade av Christian i det nya året 1508 . Duke måste ha avsett att biskopen hade stött upproret aktivt eller passivt . När biskopen som senare kallades av Christian för att hjälpa till med saker förhandlingar i Oslo, blev han arresterad . Han greps i biskopsgården i Oslo , och senare var han fängslades vid Fort Bahus eftersom inga präster skulle ta vårdnaden om honom och samtidigt garantera att han inte skulle komma undan . 1512 var Karl Jensson levererades till ärkebiskop Erik Valkendorf i Trondheim , men han dog på väg från Bahus till Trondheim.Fängslandet av biskop Karl väckte stor uppmärksamhet vid den tiden och gjorde kungens svår relation med prästerskapet.Missbruk av Kyrkans män ledde generellt till automatisk bannlysningen, men det verkar som fängelse inte påverkas Duke förhållande till Curia , i synnerhet.Christian hade i sin korrespondens med Rom gjorde biskopen som ett uppror mot kronan , och han därefter godtas för denna version av händelserna och därmed undvikit kyrkliga straff.Anledningen till Christian beteende mot Charles Jensson måste sökas dels i den politiska situationen , dels i biskopens personliga kontakter och relationer . Den politiska bakgrunden att skicka Christian till Norge som ” vicekung ” var omfattande oro , i synnerhet i östra Norge , i uppror mot kung Hans i Sverige år 1501 . Upproret hade också spridit sig till Norge , framför allt under ledning av Knut Alvsson . Även efter döden av Knut Alvsson år 1502 fördes omfattande oroligheter i gränsområdena i Sydöstra Mark och Bohuslän. Kung Hans hade anledning att frukta att inte lojalitet bland delar av adeln , särskilt bland dem som hade nära band till Sverige genom egendom och familj.Karl Jensson tillhörde just den gruppen. Skancke genus var den främste dynastin i gränsen landsbygden Jämtland och det verkar som Karl hade goda kontakter över gränsen , inklusive genom äktenskap. Dessutom, hans farbror,Örjan Karlsson,varit en av Karl Knutsson ledande män i kampen mot kungens far,tillsammans med  en Kristen, född omkring 1450. Det är också möjligt att biskop Karl genom moderns familj hade kopplingar till Hedmark och genus som i senare släktforskare har kallats Tre Rosor , däribland även Knut Alvsson.Om Karl Jensson verkligen varit en dold eller öppen motståndare till kungen , är det svårt att säga något om bakgrunden till den tunna källmaterialet. Han har allt tillhörde kungen och hertigen har övervägt en riskgrupp, och han var en av de främsta offren för den samtida och eftervärlden har bedömts som ett grovt pasifiserings politik från hertig Christian sida. Källor och litteratur: 1) O. Kolsrud : biografi NBL1,7 Vol, 1936. 2)Nils Anhlund: Jämtland och Härjedalens historia, 1 vol , Stockholm 1948.  3)Lars Hamre: norsk historia från mitten av 1400 år 1513, 1971. 4) O. J. Benedictow : från rika till provins 1448-1536 , Vol 5 i CNH , 1977.  5) Herje Skuncke. Skanckeättlingar, Norrköping 1978.
Copyright © 2013 Tommy Hernelind

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s