Karl Pedersson familj.

Karl Pedersson gravhall

Skanke ättens  - Hackås gren!

Familj 1 : 

Karl Pedersson var känd 1394, då han övertog gården Solkastad (Solstad) i Hackås, Jämtland, av sin farbror Markus Nilsson och dennes hustru. Upptog med fogden och lagmannen vittnesbörd om skatt till kungen 1405. Karl står som första namn i det skuldebrev från 1410, där 116 jämtar erkänner en landskapets skuld till Uppsala domkyrka och drottning Margareta på 600 svenska mark. År 1423 var han tillsamman med sin brorson, fogden Sten Öndsson med om att köpa Sigurds i viken Fyrås, Hammerdal. Karl är nämnd 1394 sista gången år 1428 som väpnare. Hela tiden var han synbarligen bosatt i Hackås, en förmögen och ansedd man, Om Radgerd Kettilsdotter, som överlevde honom, som var hans hustru, Samtliga Karls söner är nämnda i ett nytt fullständigt skifte år 1488. Karls gravhäll var en tid brosten framför trappan till Hackås kyrkas vapenhus, men förvaras numera stående i en ram bakom altartavlan i Hackås kyrka. Källa: Skankeätten sidan 26, av Roger de Robelin.

Gamle Karl på Hov var gift (mellan 1395-1400) med Radgerd Kettilsdotter (ätten Gren) som levde ännu 20 apr 1438, då hon kungjorde jämte sina söner, att hon med sina söners och mågars samtycke sålt Heglid (Hägled) i Sunne  för 70 mark till kyrkoherden (Ylian) Örjan (DN lll:742). Vid köpet fungerade såsom vittnen och fastemän bl. a. kyrkoherdarna Rikard i Brunflo, Jöns i Ovik och Rikard i Rödön samt Jämtlands hövding välboren man Örjan.Källa: Skankeätten sidan 27, av Roger de Robelin.Karl Pedersson död 15 maj, 1430. Källa: VHAA, EKdahl f 185 nr 3 avskrift på inskriften på hans gravsten.

Gravsten av Karl var en tid innan gatsten trappor Hackås vapenhuset, men eftersom 1923 förvaras i en låda. Gammal Karl på Hov var gift med Radgerd Kettilsdotter. Som bodde på 20: e april 1438, då hon meddelade med sina söner, sålde hon med sina makar och deras samtycke Heglid Sunne 70 märke till Kyrkoherde Ylian, och är döpt som "bikedheleghum övermanna Karl Pædharsoni" år 1394.  Källor: (DN III, 517), (DN III, 742)
 Karl och Radgerd  hade barnen: 1) Peder Karlsson , 2) Örjan Karlsson, 3) Erik Karlsson 4) Jens Karlsson  5) Olav Karlsson och 6) Kristina Karlsson.

BARN:

1) Peder Karlsson (Skunck), av allt att döma den äldste av bröderna, synes tidigast, om ock mera tillfälligt, ha tagits i anspråk för offentlig tjänst. Vid vapentinget i Alsen sommaren 1440 satt han i fogdens ställe. Det är emellertid den enda gång man känner att så skett; den vanliga uppgiften om hans identitet med den senare jämtlandsfogden med samma namn kan nämligen, såsom av det följande skall framgå, icke vara riktig. Peder Karlsson hade på 143o-talet genom gifte blivit delägare i storgården Ösa i Ås, som han 1450 helt övertog och där han i regel synes ha vistats. Han framträder ofta i lokala handlingar, sista gången 1469; de .använda epiteten tyda icke på hans upptagande i den adliga väpnarklassen. Säkert är dock, att han i sitt sigill förde släktens vapen, ett sporrklätt ben.Källa: Sigillet avbildade ~ mycket tydliga - i N. R. Brocmans avskrift av ett brev,Digernäs 3/5 1463, bland dennes Topografiska samlingar in (:o, KB. Ehuru Peder Karlsson ofta anlitades som sigillvittne, har jag endast i ett fall funnit hans sigill bevarat (under brev från 1441, DN XIV 55)   Källa:Nils Ahlund Jämtland och Härjedalens Historia Del.1 sid.303

Peder Karlsson,var 1438-1469, År 1469 i Hirtzholms " Vaaben Bog " påstods Peder Karlsson slagits ihjäl av svenskarna.Källa:Kielland 1897,sid.211

Peder Karlsson ägde en del i Västerhus på Frösön,och erhöll mycket jordgods genom sitt gifte.Han tog ut lösen från Hov med 80 mark i penningar.Och övertog hela Ösa 1450 där han synes ha varit bosatt.av hans epitet att döma verkar han inte ha upptagits i väpnarklassen.Källa Diplomatarium Norvegicum III:965, Källa:Nils Ahlund Jämtland och Härjedalens Historia Del.1 sid.303

Dock satt han i fogdens ställe i Vapentinget sommaren 1440 vid Alsen,Vapen:enligt hans sigill 1463, i en sköld en dextervänd Skank med en sporre och med omskriften "Paedher" Peder Karlsson, som är mycket tydligt avbildad i N.R.Brocmans avskrift av ett diplom daterat 3 maj 1463 Digernäs (KB,Hs,M10:11,Jämtland f,243) Jämför hans orginal sigill från 1441. Källa Diplomatarium Norvegicum XIV:55

Peder Karlsson var gift med Ingegerd Hemmingsdotter dotter av den mycket välbärgade ”Beskedliga man" Knapen Hemming Olovsson känd under åren 1403-1428 ,i Ösa, Ås socken och Salom, Hackås socken. År 1450 gjorde hon Jordabyte med sin syster Agnes Hemmingsdotter och fick halva Ösa med mera. Källa: DN XIV:81

__________________________________________________
 SDHK-nr 30899
 Utfärdandedatum: 8 apr 1441
 Utfärdandeort Kungsgården Förberg
 Utfärdare Fogden Peter Karlsson (Skunk).
 Språk norska
 Innehåll: Fogden Peter Karlsson (Skunk) överlåter till Esbjörn Sämundsson i Ösa två kronofisken, "fiskaa" och "Gyrmo" i Norra Kvarnbergsdalen, mot två öre svenska årligen i avrad.
 Källor:eftermedeltida avskrift av Ekdahl i Hildebrands saml.till SD, vol.VI, RA
 Tryckt JHD II nr 155
 Litteratur och kommentar Jfr JHD II nr 170, 200. Brink, Skånke-släkten i Jämtland (Jämtlands kristnande. Projektet Sveriges kristnande 4, 1996), s. 215 ff. Om Förberg se Ahnlund i Jämtlands och Härjedalens historia 1 (1948), s. 518 f
 ________________________________________________________

Örjan Karlsson sigill

2) Örjan Karlsson (Skunck) var den svenska Skunckeätten vars huvudman riddaren
 föddes omkring år 1400 i byn Hov, Hackås, Jämtland.                                       Källa:Skanckekrönika Nr. 32 sid 6

Örjan Karlsson till hov, adlad till Skunck och Skankevapnen från år 1449 i Hackås kyrka. D v s han var dubbad till riddare i samband med kröningen 1449 av Karl VIII Knutsson Bonde, Hövisman för Jämtland och Härjedalen åren 1449-1457, Slottslov (Kommendant) på Stokholmslott. Riksråd år 1458. Källa:UBB Palmsköld sidan 239 623 f, JHDII:62, Källa:Gillingstam H. Medeltids ätten Slaweka I:PTH1947 sid.18

3381_10151856580367958_764865969_n

Örjan eller Göran var känd åren 1435-1470 "Välburen Hövitsman" Sätesägare, Väpnare i Hov,Hackås ,känd 1498-1546. Han var en beskedlig ,hederlig och ärlig,och välbördig man sa man 1529 ,Danneman mm.han var Domsman (nämndeman) och ett ofta tillkallat vittne. ,vapen enligt sigill 1509 och 1526 förde han en sköld med en Bepsansrad skank med sporre. Källor.ett dombrev från 1498 finns i hildebrand samling till Svenkt diplomatarium,RA (DN XV:602)

Göran Karlsson 23099b

_____________________________________________________
 Brevnummer:26141

Datum:13 aug 1452 Utfärdandeort:
 Språk:svenska
 Utfärdare:Örjan Karlsson, riddare och hövitsman i Jämtland.
 Innehåll:Örjan Karlsson, riddare och hövitsman i Jämtland, överlåter till Eskil Nilsson kronans ödejord Skuru i Revsund socken mot en skatt på två skinn årligen.
 Källa:orginal papper. ensk. ägo Gällö
 DK (kronol. serien) Faksimil:Tryckt:JHD 2:1 nr 13, efter Persson, Refsunds socken I, s. 84; Tryckt regest:Litteratur o. komm.:JHD, efter Persson, med proveniensupplysning: "Följande handling från mitten av 1400-talet och skriven å papper hittades händelsevis vid forskning bland en del värdelösa diversepapper och är tydligen köpebrev på skattedel av Ammer, varest det också upptäcktes. Märke efter ett sigill synes på baksidan av den lilla handlingen". ägare Sven Henriksson d.y. Ammer 2410, 84050 Gällö (enligt uppgift från ÖLA 1976)
 ________________________________________________________
 Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
 SDHK-nr 23099, Utfärdandedatum 18 nov 1438, Utfärdandeort Trondheim; Språk norska; Utfärdare Fyra rådmän i Trondheim.Innehåll Fyra rådmän i Trondheim kungör att Göran och Olof Karlssöner till sin broder Erik Karlsson avstått gården Västerhus i Jämtland mot det att han uppger all sin rätt till den oskiftade gården Hov.Källor:Original or. perg. RA 0101 Örnhielm II s. 475

_____________________________
 Örjan Karlsson (Skunck) nämns första gången 30 april 1438 i ett viktigt köpebrev.
 Huvudpersonen är Örjans mor, Radgerd Kettilsdotter på Hov i Hackås, som överlåter gården Heglid i Sunne till herr Ylian (kyrkoherde Örjan). Brevet uppräknar fem söner och mågar till Radgerd, alla närvarande vid tillfället, nämligen Peder, Örjan, Erik, Jens och Olav. Först 1449 dyker Örjan upp igen och då i sällskap med lagmannen Peder Olovsson, som kallas lagman i Jämtland och Härjedalen. Örjan kallas hövitsman över Härjedalen. Örjan Karlsson blev slagen till riddare i samband med k röningen 1449-11-20 i Trondheims domkyrka av kung Karl Knutsson Bonde och benämns nu herr Örjan, en herre titel som bland världsliga män endast tillkom riddare. 1452 och 1453 deltar ha n i kung Bondes misslyckade försök att återta sitt norska rike. 1449-1457 var herr Örjan hövitsman över Jämtland. 1457 delade han befäl skapet på Stockholms slott och var sannolikt också riksråd 1457. Från 1457 och en tid var han fånge hos kung Kristian av Danmark-Norge. 1469 avträder han till sonen Karl Örjansson halva gården Hov i Hackås. herr Örjan, bland infödda jämtar under medeltiden, fick riddartiteln var ovanligt. Källa:Jämten 1993, Sven Schylberg

Örjan Karlsson var i september 1449 hövitsman i Härjedalen, men utsågs kort därefter i samband med riddardubbning till hövitsman/syssloman även i Jämtland. Örjan Karlsson Dubbad till riddare: 20 nov 1449 i Trondheim, Norge, då han nämns med herre titel. Nils Ahnlund har påvisat att dubbningen skedde vid kungakröning en i Nidaros 20 nov 1449. Den 29 jan 1450 var han närvarande på Hackås ting och 12 aug 1452 verkade han som hövitsman i landskapet på svenske kungens vägnar. I slutet av år 1452 deltog han i fälttåg mot Tröndelagen och under de följande årens oroligheter finns inga spår av att han verkat i Jämtland. Räknar man med att han ändå kvarstod som hövitsman över Jämtland, måste han allra senast år 1456 ha tvingats avstå denna syssla. Inte förrän år 1469 kan herr Örjan Karlsson beläggas i Jämtland igen.Källa:Supplement till JHD 1999, Olof Holm.

Örjan Karlsson var fogde i Jämtland vid mitten av 1400-talet, som tog ställning för kung Karl Knutsson i Sverige och arbetade aktivt för honom, vilket gjorde att Jämtland blev indraget i flera stridshandlingar. Jämtland var därför under denna tid i praktiken underställt Kar l Knutsson. Länsherre i Jämtland 1450-1474. Örjans broder Peder Karlsson var fogde i Jämtland 1460-1474.
 Källa:Gunnar Englund

Herr Örjan Karlsson, den sköna man från en av Sveriges äldsta släktgårdar, Hov i Hackås, Jämtland. Den förste kände herren till Hov i Hackås var fadern Karl Pedersson, död år 1430. Örjan, Jöns och Olof Karlsson utlöste år 1435 sin syster Kristin ur Hov i Hackås med 300 mark i pengar och lös egendom till ett värde av 50 mark. Andra gårdar blev vid samma tid värderade till mellan 12 och 40 mark, varför gården i Hof mer är att betrakta som ett gods. Det är ändå inte riktigt att tänka sig denna adelslott som typiska godsägare utan mer som handelmän. De har fått sina inkomster genom att omsätta skinn och andra varor från jakt och fiske såväl i Trondheim som i Sverige. I ett köpebrev av 1438-04-30 från änkan Radgerd Kettilsdotter nämns den man som blivit mest känd av ätten Skancke, nämligen Örjan Karlsson. I brevet överlåter Radgerd gården Hegled i Sunne till herr Ylian (kyrkoherde Örjan). Brevet uppräknar fem söner och mågar till Radgerd, alla närvarande vid tillfället, nämligen Peder, Örjan, Erik, Jens och Olav. Örjan Karlsson är den förste infödde jämtske riddaren som vi känner. Han vapensköld bestod av ett sporrklätt ben. Denne Örjan var en typisk jämte på det viset, att han precis som sin hemprovins slets mellan olika regenter. Än var han den svenske kung Karl Knutssons (1408-1470) närmaste man och hövitsman i Jämtland. Än kastades han i fängelse och torterades av Kristian av Oldenburg (1426-1481), kung i Danmark 1449-1481 och i Sverige 1457-1464. Detta är förhistorien: I ett morgongåva brev av 1445-09-15 gav kung Kristoffer III av Bayern (1416-1448), svensk kung 1441-1448, åt sin unga drottning Dorotea bl. a. vårt Jämtland med allt vad därtill hör. Änkedrottning Dorotea (1430-1495) gifte sig sedan år 1449 enligt tidens sed med nye kungen på Danmarks tron, Kristian av Oldenburg. Men nu blandade sig den svenske kungen Karl Knutsson i leken. Det visade sig, att stormännen i syd Norge ville ha Kristian till kung, medan folket i Tröndelagen föredrog Karl Knutsson. Nu gällde det att handla snabbt. Med 500 man drog Karl Knutsson genom Värmland till Trondheim, där han lät ärkebiskopen kröna sig 1449-11-20. Samtidigt dubbades femton nya riddare och en av dessa var Örjan Karlsson från Hov i Hackås.  På återvägen till Sverige stannade kung Karl minst en vecka i Jämtland, troligen som gäst hos den ny dubbade riddaren Örjan Karlsson. Men slaget var ingalunda vunnet med detta, de ledande i Norge höll på den danske kungen. Emellertid hade kung Karl Knutsson med Örjans hjälp 1452-08-13 lagt Jämtland under svenskarna. Örjan nämns i brev som riddare och hövitsman i Jämtland och Härjedalen. Med eller utan kungens närvaro drog Örjan tre gånger mot Tröndelagen  med väpnad här. Varje gång blev han tillbakaslagen, tredje gången dessutom nesligt. När danske kungen Kristian med en massa stormän - härförare var den nitiske hövitsmannen på Bergenshus i Bergen, Norge, riddaren Olav Nilsson Skanke, (Örjans nära släkting) - närmade sig så flydde Örjan försmädligen till skog och mark med sitt sällskap. Det verkar nästan som om kung Karl utnyttjade den godtrogne och säkert hederlige och rättskaffens jämten, som han bundit upp med sin riddartitel. Nästa gång vi hör om Örjan Karlsson, den sköna man som krönikan säger, befann han sig i Stockholm, utsedd till befälhavare på slottet, medan kung Karl skuddade stoftet av sina fötter och flydde till Danzig. Kung Kristian var på krigsstråt och tågade in i Stockholm midsommardagen år 1457 som svensk kung. Örjan kastades i fängelse, men blev så småningom fri och gifte sig med en frälseänka från Uppland. Den halsstarrigt envise kung Karl gör ett nytt misslyckat kuppförsök och Örjan, som tydligen var inblandad också denna gång, kastas ånyo i fängelse och torteras nesligt. Efter frigivningen vände Örjan tillbaka till hemgården i Hackås.Källa:JHH:I:312,325 Nils Ahnlund och Jämtland och Norge:106
 Källa: professor Edvard. Bull och Suppl. JHD, av Holm.

Örjan fick i sitt första gången gift med en för mig till namnet okänd kvinna de fick sonen Karl Örjansson.

Örjan fick i sitt andra gifte efter 1449 med Margareta Jönsdotter i hennes andra äktenskap hon var tidigare gift med väpnaren Peter Johansson (Skack av Skyvalla) till Sätuna Uppland känd 1430 död före 1456. Margareta Jönsdotter var dotter till väpnare Jöns Olofsson till Sätuna död före 1453 och hans hustru N.N. Eskilsdotter [Oxenpanna] Källa:Hans Gillingstam Medeltids ätten Slaweka I PTH 1947 sidan 18.

Örjan fick Styvsönerna :

1.Gjord Petersson [Schack till Skyvalla] till väppeby och Hållsta känd 1453- 1490,väpnare gift med Magrareta Ulfsdotter [Örnfot]

2. Knut Petersson [Schack till Skyvalla] till Sätuna känd 1460-1485 gift med Lucia Olofsdotter dotter av Olof Ingevaldsson [flygande svärd] i Måby och Margareta Petersdotter [Ulv].Källa::Boken Skankeätten av Roger de Robelin sid 30 tabell 16.

Herr Örjan är åter i Jämtland 1469 då han beseglade Michael och Mattis Olafssöner försäljning av Våle 1469 där han benämnd välborne män herr Jöran Karlsson, riddare Jens Karlsson och Peder Olovsson Lagman ( JHDI:62) Har inte kunnat beläggas i något bevarat Diplom att han varit riksråd av Fil dr. Hans Gillingstam i han gedigna forskningar om Sveriges Riksråd vilket dock inte utesluter att han verkligen varit riksråd. Hans sätesgård var Hov i Hackås vilken ena halvan han överlät till sin ende son Karl Örjansson 11 aug 1470 (Rappr.Ijfr JHD II :71 och DN XIV :109)Örjan var gift 1440 med N.N. med vilken han hade ende sonen Karl Örjansson och han var omgft med 1449 med Margareta Jönsdotter i sitt andra gift. Hon var först gift med väpnaren Peter Johansson (Schack av Skyvalla) till sätuna ,Uppland känd 1430 död före 1456.
 Källa: Almqvist ätten Schack av Skyvalla 1372-1617 I SOH 1961 sid 1-27.
 Källa:Boken "Skankeätten" av Roger de Robelin sidan 31.

SDHK-25102 Erik Karlsson

3Erik Karlsson  får däremot 1447 heta »välboren man» (DNXIV: 68)och hade senast följande år stigit till fogde eller, som han nu vid ett par olika tillfällen kallas, »syssloman» i Jämtland, med säte på kungsgården Förberg. Att märka är dock, att jämsides med honom en annan jämtländsk syssloman, Ambjörn Björnson, befinnes ha varit verksam 1448, känd. genom en urkund från Ragunda;troligen har landskapet varit delat mellan dessa två.Om de administrativa förhållandena därstädes under större delen av årtiondet är eljest föga bekant. Sam hövitsman eller länsherre kvarstod hösten 1441 och förmodligen ännu till en tid Narve Jakobsson, vars tjänstförrättande fogde eller »ämbetsman » nyssnämnda år visar sig ha varit en viss Håkon Olausson,med en stående svan i sin vapenbild.4 Herr Narve, som gick ur tiden före 1450 valdes för övrigt under sina senare levnadsår mestadels i Danmark, lämnande sina gods och sin hustru i Norge att sköta sig själva, och har knappast på något verksammare sätt ingripit i Jämtlands styrelse eller förhållanden i övrigt. Källa:Nils Ahlund Jämtland och Härjedalens Historia Del.1 sid.303

När Erik Karlsson, Örjans bror, fullgjorde sina åligganden som fogde vid jarntamot i mars 1448, alltså icke långt efter det kungliga dödsfallet, som säkerligen var det allmänna samtalsämnet bland den samlade allmogen, kunde han till följd av det nu uppkomna läget betraktas som änkedrottningens främste
 förtroendeman i landskapet. Huruvida han gjorde det själv är däremot högst ovisst. Han var alltjämt fogde eller sysslomandär vid årets slut,men omtalas sedan icke mera och har av allt att döma snart fått ur tiden. Sam ägare till Västerhus torde han under senare år antingen ha bott där eller på Kungsgården. Varken denne Erik eller hans; föga kände bror Olav efterlämnade arvingar.Källa:Nils Ahlund Jämtland och Härjedalens Historia Del.1 sid.305

Erik Karlsson till västerhus, levde 1438 , men var död barnlös senast 1488 (DN III: 965)Han kallas ”välboren man” år 1477 Källa: (DNXIV: 68)Han var Drottning Doroteas fogde och som han kallas vid flera tillfällen syssloman. Källa: Nils Ahnlund JHH I, sidan 303 Hans sätes gård var Väster hus på Frösön.18 nov 1438 fick han sina bröders Olof och Örjans andelar i Västerhus mot sin av Fädernets arvslott i Hov. Detta kundgjordes då av fyra rådmän i Trondheim. Källa.(DN: III: 965)ägde även Brattåsen i Marieby 1447 ( DN XIV:68)Vapen han var till synes den förste av sin bröder som förde i sitt sigill 1438, i en sköld en bepansrad Skank (DN III:742)  Källa: Skankeätten sidan 27 av Roger de Robelin.

____________________________
 SDHK-nr 25102
 Utfärdandedatum 12 mars 1447
 Utfärdandeort Hov
 Utfärdare Stefan och Björn "Halvardsöner".
 Språk norska
 Innehåll Stefan och Björn "Halvardsöner" överlåter gården "Brattås" i Marieby socken i Jämtland till Erik Karlsson.
 Tryckt DN XIV: 68
 Källor:Original or. perg. RA 0101
 _______________________

SDHK- 30031 Jens Karlsson

 4) Jens Karlsson  och hans fru Catharina Wibjörnsdotter. Jens Karlsson till Öd, död 1488, Han ägde Billsta och halva Västerhus,på Frösön, och blev genom sitt gifte med Katarina ägare till Öd, Marieby där dom sen blev bosatta.De hade 3 söner och tre döttrar. Han var benämnd välboren man 1469 då med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås.(JHD II:62)Jens Karlssons sigill från år 1449 .Källa:Herje Skunckes komplement till Skuncke ätten sidan.45

Jens Karlsson till Öd, död 1488, Han ägde Billsta och halva Västerhus,på Frösön, och blev genom sitt gifte ägare till Öd, Marieby där dom sen blev bosatta. benämnd Välboren man 1469 då med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås (JHD II:62) han var väpnare sannolikt riddare,hans son biskop Karl Jensson benämns vara en "Ridder mans Mand" dvs. son av en riddare (P.Gihle a.a. sidan.85) Vapen enligt hans sigill år 1449 i en skölden vänster vänd beväpnd skank med sporre.(DNVI 530 ,orginal Pergament ,RA avbildat i JHH I sidan 304) Gift med hustru Catharina Wibjörnsdotter till Öd född före 1440.(DN III:758) Källa:Boken Skankeätten av Roger de Robelin sidan 110 och 111.

Jens Karlsson är belagd i ett medeltida brev I Revsund år 1476.
 ____________________________
 SDHK-nr 30031 Utfärdandedatum 1476
 Utfärdandeort: Revsund, Utfärdare: Jens Karlsson.Språk:svenska
 Innehåll: Jens Karlsson kungör att Lave Petersson till Erik i Anviken sålt en jordlott, som Nisse Berg förut ägt, nämligen halva västra gården i Anvik, för 10 jämtska mark, varav Lave själv mottagit en del och Jens Karlsson nu å hans vägnar mottagit resten.Källor:Original perg. RA 0101 odat. nr 201
 Tryckt:DN XV, nr 102. Hänvisning till annat brev Jfr brev av 2 maj 1476 (DN XIV nr 126)
 ______________________________________
 Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
 SDHK-nr 28669
 Utfärdandedatum 1467
 Utfärdandeort Hackås ting
 Utfärdare Jöns Karlsson, Olof i Gerde, Erik i Sande, Sigurd i Rostade, Jon i Skede och Bengt i "Ohlstad".
 Språk svenska
 Källor eftermedeltida avskrift ,B 20 a, Jämtlandsbrev (nr 16), RA 0202 Heymbygdas dep., vol. 21 nr 18017 V. Behms saml., Östersunds LA
 Innehåll Jöns Karlsson, Olof i Gerde, Erik i Sande, Sigurd i Rostade, Ion i Skede och Bengt i "Ohlstad" intygar att, när välboren man Peter Karlsson höll laga ting i Hackås, satte han dem att prova en ägodel mellan Tunvågen och Flatnor ang. skogsgränsen.
 Tryckt JHD 2:1 nr 53
 Litteratur och kommentarer Nils Ahnlund, "Herrskapet", Festskr. till Erland Hjärne (Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. Årsbok 1952), s. 133ff.
 __________________________________________

Jens Karlsson och hans fru Catharina Wibjörnsdotter. Jens Karlsson till Öd, död 1488, Han ägde Billsta och halva Västerhus,på Frösön, och blev genom sitt gifte ägare till Öd, Marieby där dom sen blev bosatta. benämnd Välboren man 1469 då med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås (JHD II:62)

SDHK-23099 Olav ,Erik och Örjan Karlsson

5) Olav Karlsson död  år 1440 , barnlös, var bonde i Hov, Hackås, Jämtland.gift med okänd kvinna och äktenskapet var barnlöst ,känd 1435 och död senast 1488.Ägde en del i Hov, Varifrån han också utlöste brodern Erik och systern Kristina Källa: (DN III: 965)

Varken denne Erik Karlsson eller hans; föga kände bror Olav Karlsson efterlämnade
 några arvingar.Han var också omnämnd i brodern Göran karlssons medeltida brev
 Källa:Nils Ahlund Jämtland och Härjedalens Historia Del.1 sid.305

_______________________________
 Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
 SDHK-nr 23099
 Utfärdandedatum 18 nov 1438
 Utfärdandeort Trondheim
 Utfärdare Fyra rådmän i Trondheim.
 Språk norska
 Källor:Original or. perg. RA 0101
 Örnhielm II s. 475
 Digital bild 23099.JPG 23099b.JPG
 Innehåll Fyra rådmän i Trondheim kungör att Göran och Olof Karlssöner till sin broder Erik Karlsson avstått gården Västerhus i Jämtland mot det att han uppger all sin rätt till den oskiftade gården Hov.
 ____________________________________

6) Kristina Karlsdotter född i Hov,Hackås,hon var känd 1435-1482, gift senast 1435 med Ingemund Olofsson i Hunge,Bodsjö sn och Locke,Jämtland, känd 1441 (DN VI:484)
 Hon levde ännu 1482(DN XIV:149,jfr JHH I sid 457) ,död 1483. bondhustru i bodsjö, Lockne, Jämtland Locke sn,år 1441.År 1435 utlöstes ett förfalskat Diplom från sitt fäderne arv av sin bröder Örjan Jens och Olov med 300 mark silver i gidopenningar och en mängd lösegendom.(DN XIV :149 Ahnlund)

 


Copyright © 2014 Tommy Hernelind
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s